Dôležité informácie

Pravidlá a podmienky

1. PRODUKTY LYŽIARSKEJ ŠKOLY SkiActiv ( LŠ SkiActiv )

1.1 Privátna lekcia je individuálna lekcia určená pre deti a dospelých vo veku od 4 do 99 rokov (výučba lyžovania) a pre deti a dospelých od 6 do 99 rokov (výučba snowboardingu). v prípade, že dieťa nedovŕši 4/6 rokov, je možné realizovať privátnu lekciu, avšak na zodpovednosť zákonného zástupcu dieťaťa.Jednotlivé lekcie prebiehajú v areáli LŠ SkiActiv ktorý je určený výhradne pre zákazníkov LŠ SkiActiv alebo na vyznačených zjazdových tratiach, po zvážení inštruktora  v závislosti od úrovne a schopností zákazníka.

1.2. Skupinová lekcia je určená pre deti začiatočníkov vo veku od 4 do 6 rokov. Lekcie sú určené      len na výučbu lyžovania v areály LŠ SkiActiv. Stanovenie počtu detí v rámci jednej lekcie je výlučne na rozhodnutí prevádzkovateľa. Inštruktor sa prispôsobuje najslabšiemu dieťaťu v skupine. Súčasťou každej lekcie je v úvode vždy rozcvička.

Lekcie sa začínajú a končia vždy pred areálom LŠ SkiActiv (meeting-point). V prípade detí je zákonný zástupca povinný si prevziať dieťa po ukončení lekcie

  2. PREVÁDZKOVÉ PRAVIDLÁ LŠ SkiActiv

  2.1. LŠ zabezpečuje výučbu lyžovania a snowboardingu certifikovanými inštruktormi , trénermi a animátormi lyžovania a snowboardingu, rešpektujúc metodiku výučby vypracovanú platnými akreditovanými vzdelávacími zariadeniami na Slovensku a/alebo v zahraničí.

  2.2. Lyžiarska škola si vyhradzuje právo obmedziť rozsah ponúkaných služieb v závislosti od počtu zákazníkov lyžiarskej školy.

  2.3. Služby LŠ sa poskytujú počas zimnej sezóny denne počas prevádzkovej doby lanových dráh v čase od 9:00 do 15:00 . Dĺžka jednej vyučovacej hodiny je 50 minút.

  2.4. Zákazník absolvuje výučbu lyžovania/snowboardingu na vlastnú zodpovednosť. LŠ SkiActiv nezabezpečuje poistenie zákazníkov. Odporúča sa uzatvoriť osobitné poistenie pre prípad úrazu a zásahu Horskej záchrannej služby („HZS“).

  2.5. Pred poskytnutím každej a jednej zo zakúpených služieb LŠ je zákazník povinný :

  2.5.1. Informovať inštruktora o svojich lyžiarskych/snowboardových schopnostiach a skúsenostiach.
  2.5.2. Informovať inštruktora o svojom zdravotnom stave, zdravotných ťažkostiach, fyzických schopnostiach a o všetkých ochoreniach ktoré by sa mohli pri výkone športu prejaviť a ktoré môžu mať vplyv na poskytovanie služby LŠ . V prípade maloletého zákazníka je takúto informáciu povinný poskytnúť jeho zákonný zástupca.
  2.5.3. Dostaviť sa na vyhradené miesto pred areálom LŠ minimálne 10 minút pred začatím poskytovania služby.
  2.5.4. Zákazník musí byť vybavený kompletným a funkčným lyžiarskym/snowboardovou výstrojom (lyže-snowboard, viazanie, lyžiarky, snowboardové topánky, palice,lyžiarske oblečenie, slnečné/lyžiarske okuliare, rukavice, prilba), ktorá je už riadne nastavená na miery zákazníka a vhodným lyžiarskym oblečením.
  2.5.5. Lyžiarska/snowboardová prilba je povinná pre zákazníka do 18teho roku (vrátane), ostatným zákazníkom je lyžiarska/snowboardová prilba doporučená. Deti do 15 rokov musia byť označený vestou mimo areálu lyžiarskej školy.
  2.5.6. Zakúpiť si skipass s platnosťou počas doby poskytovania služby LŠ, okrem zákazníka mladšieho ako 6 rokov a v prípadoch keď výučba prebieha výlučne v areáli LŠ.

  2.6. Inštruktor nezodpovedá za zdravotný stav zákazníka počas poskytovania služby LŠ .

  2.7. Zákazník je povinný počas celej výučby dôsledne rešpektovať a dodržiavať pokyny inštruktora LŠ SkiActiv.

  2.8. LŠ SkiActiv si vyhradzuje právo okamžite ukončiť poskytovanie služieb LŠ a ukončiť výučbu a to bez nároku zákazníka na akúkoľvek finančnú alebo nefinančnú náhradu, v prípade ak:

  2.8.1. Zákazník nerešpektuje pokyny a inštrukcie inštruktora LŠ (nespolupracuje s inštruktorom LŠ),
  2.8.2. Zákazník je pod vplyvom alkoholu a/alebo iných omamných a/alebo psychotropných látok,
  2.8.3. Zákazník fyzicky a/alebo slovne útočí na inštruktora,
  2.8.4. Zákazník svojím správaním ohrozuje majetok prevádzkovateľa, zdravie a majetok ostatných účastníkov výučby, inštruktorov LŠ alebo v prípade, keď vážnym spôsobom narúša priebeh výučby.

  2.9. LŠ poskytuje služby lyžiarskej/snowboardovej školy na mieste určenom LŠ a v dohodnutom čase. Zmena času poskytovanej služby LŠ je možná po dohode s LŠ v závislosti od kapacitných možností LŠ.

  2.10. V prípade ak zákazník zmešká začiatok čerpania služby LŠ z akéhokoľvek dôvodu na jeho strane, nemá zákazník právo požadovať od LŠ predĺženie služby LŠ o zameškaný čas.

  2.11. V prípade ak zákazník mešká na čerpanie služby LŠ z akéhokoľvek dôvodu na jeho strane o viac ako 10 minút, je poskytovanie služby LŠ ukončené a zákazník nemá nárok na vrátenie kúpnej ceny, alebo jej alikvotnej časti za takto ukončenú službu a ani nárok na akúkoľvek náhradu.

  2.12. LŠ nezodpovedá za technický stav a nastavenie lyžiarskeho/snowboardového výstroja zákazníka. V prípade že zákazník bude mať nekompletnú výstroj, nesprávne nastavenú výstroj, nevhodné oblečenie a z týchto dôvodov bude nutné poskytovanie služby LŠ prerušiť, zákazník je povinný na vlastné náklady zjednať nápravu, pričom doba poskytovania zakúpenej služby LŠ nebude o dobu prerušenia predĺžená.

  2.13. V prípade, že z vlastného rozhodnutia zákazníka bude poskytovanie služieb LŠ ukončené pred uplynutím dohodnutej doby poskytovania služieb, nemá zákazník nárok na vrátenie alikvotnej časti kúpnej ceny za nevyužitý čas.

  2.14. Priebeh poskytovania služieb LŠ je závislý od celkových zručností zákazníka a od poveternostných a snehových podmienok strediska.

  2.15. Inštruktor LŠ SkiActiv nemá právo prednostnej jazdy na prepravných zariadeniach strediska.

  2.16. Každý zákazník má povinnosť oboznámiť sa so zásadami Bieleho kódexu a všeobecnými pokynmi správania sa na lyžiarskych tratiach. Vstupom na lyžiarsku trať, alebo nástupom na horské dopravné zariadenia strediska sa stávajú tieto zásady a pokyny pre každého záväzné.

  3. ZRANENIE A ÚRAZ

  3.1. Ak zákazník utrpí počas poskytovania služby LŠ úraz, je povinný to bezodkladne oznámiť túto skutočnosť inštruktorovi, následne inštruktor oznámi úraz Horskej záchrannej službe, ktorá spíše s dotknutým zákazníkom záznam o úraze.

  3.2. Cena skipassu zahŕňa zásah Horskej záchrannej služby pre prípad úrazu zákazníka ku ktorému dôjde počas poskytovania služieb lyžiarskej školy.

  3.3. Zákazník mladší ako 6 rokov a zákazník starší ako 6 rokov ktorý nemá zakúpený skipass a poskytovanie služieb prebieha v areáli LŠ je v prípade zranenia ošetrený Horskou záchrannou službou bezplatne.

  3.4. LŠ nezodpovedá za škodu na majetku, alebo na zdraví a živote inej osoby, ktorú spôsobil zákazník počas poskytovania služby LŠ